Frågor och svar om schizofreni och psykos – workshop med Prof. John Read

2023-02-27

Vad är ’schizofreni’? Vad är en ’psykos’? Om någon hör röster, betyder det att han eller hon är ’schizofren’? Vilka är de vanligaste orsakerna till att man hör röster och känner sig paranoid? Det var några av frågorna som berördes i brittiska A Disorder for Everyone:s (AD4E) workshop med John Read, professor i klinisk psykologi vid University of East London. Vi var med och deltog i workshopen.

Många terapeuter och andra som erbjuder stöd till människor i känslomässig nöd upplever det ofta förvirrande med de många medicinska och diagnostiska termer och deras innebörd. I workshop fredagen den 24 februari avmystifierade John Read, professor i klinisk psykologi vid University of East London, de olika begreppen. Read, även känd för sitt virala citat “Bad things happen and they fuck you up”, redogjorde även för det breda vetenskapliga underlaget för psykosociala och traumainformerade förklaringsmodeller för psykiskt lidande.

Närmare 100 deltagare från världen över deltog i workshopen som Read inledde med att prata om den orättfärdiga och kontraproduktiva medikaliseringen av psykiskt lidande. Read pratade även, med utgångspunkt i diagnosen schizofreni, om hur psykiatriska diagnoser skapats och formats genom tiderna, och visade hur godtycklig och rättsosäker den psykiatriska diagnostiken är.

Olika bilder mellan allmänheten och psykiater

Under workshopen redogjorde Read för skillnaden mellan allmänheten och psykiatrerna när det gäller synen på orsakssambanden bakom olika psykiska problem, däribland de som idag många gånger föranleder diagnosen schizofreni. Medan allmänheten ser orsakerna till psykiska problem bero på svåra livsomständigheter och psykosociala faktorer förklarar de flesta psykiatrerna orsakerna som i första hand biologiska. Read konstaterade bland annat att det för varje brittisk psykiater som ser orsakerna till schizofreni som primärt sociala finns 115 som ser orsakerna som primärt biologiska.

Forskningen stödjer allmänhetens syn på lidande

Med sin gedigna forskarbakgrund redogjorde Read för forskning som ger stöd till allmänhetens bild om de psykosociala orsakssambanden bakom psykiskt lidande. Det finns idag ett starkt vetenskapligt stöd för förklaringsmodeller som visar att ojämlikhet och svåra livsomständigheter orsakar psykiskt lidande och föranleder de idag ofta använda psykiatriska diagnoserna.

Read redogjorde bland annat för hur fattigdom, särskild relativ fattigdom i ett land, påverkar människors välbefinnande och skapar psykiska problem. Problem som vi inte minst i västvärlden medikaliserar och individualiserar till att handla om dysfunktioner i hjärnan. Även etnicitet och trauma, till exempel orsakad av krig, är starkt kopplade till förekomsten av psykiatriska diagnoser som schizofreni. När det gäller det sistnämnda presenterade Read bland annat en svensk studie med 24 000 flyktingar där förekomsten av psykotiska symtom och diagnoser var 2,9 gånger högre än bland svenskfödda och 1,7 gånger högre än hos andra invandrare. Enligt Reads egen forskning handlar orsakerna bakom olika minoritetsgruppers psykiska ohälsa ofta om fattigdom, arbetslöshet, förlust av en eller båda föräldrarna i barndomen, isolering från den egna kulturen samt diskriminering.

Barndomstrauma och psykiskt lidande

En särskilt stark koppling mellan psykosociala faktorer och psykos är den som rör olika typer av barndomstrauman, så som fysiska och emotionella övergrepp, förlust av en eller båda föräldrar, försummelse och mobbning. Read berättade även om att forskningen visat ett så kallat dos-respons-samband, det vill säga att ju högre grad man blivit exponerad för trauma i barndomen desto sämre är utfallet vad gäller psykisk hälsa. Read redogjorde här bland annat till en studie som visade att risken att utveckla psykos var 18 gånger högre om man upplevt tre olika typer av trauman och 193 (!) gånger högre om man upplevt fem olika typer av trauman under barndomen.

Behov av nya perspektiv

Med hänvisning aktörer som FN och WHO efterlyste Read en perspektivförflyttning från de idag dominerande biomedicinska och farmakologiska perspektiven till mot personcentrerade och rättighetsbaserade perspektiv när det gäller förståelse och insatser vid psykiskt lidande. Read visade också hur det redan skett en viss förändring  i bland annat Storbritannien där ledande psykiater uttalat sig ha haft fel när det gäller förståelsen och orsakssambanden kring psykiskt lidande.

“Bad things happen and they fuck you up” (Prof. John Read)

Om Prof. John Read

Dr John Read är professor i klinisk psykologi vid University of East London. Han har publicerat över 180 forskningsartiklar, främst om förhållandet mellan negativa livshändelser och psykoser. Han forskar också om de negativa effekterna av biogenetiska orsaksförklaringar på fördomar, brukarerfarenheterna av antipsykotiska och antidepressiva läkemedel, elektrokonvulsiv terapi (ECT) och läkemedelsindustrins roll i forskning och praktik på området psykisk hälsa.

Read är ordförande för International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal och sitter i styrelsen för Hearing Voices Network i England samt en regelbunden gäst i AD4E:s evenemang.

Read har varit redaktör för den vetenskapliga tidskriften Psychosis i 14 år och är redaktör/författare till flera böcker, däribland “Models of Madness” (Routledge, 2013) och “A Straight Talking Introduction to the Causes of Mental Health Problems” (PCCS Books, 2022).

Om A Disorder for Everyone (AD4E)

A Disorder 4 Everyone (ett sarkastiskt namn som kommer från övertygelsen att de flesta människor skulle passa in i en eller annan DSM-kategori nuförtiden!) startade 2016 som ett endagsevenemang som turnerade runt i Storbritannien för att utmana den psykiatriska diagnoskulturen och patologiseringen av psykiska lidanden.

Nu är AD4E-evenemangen online och lockar människor från hela världen.

Ta reda på mer på www.adisorder4everyone.com och kolla in AD4E på YouTube: https://bit.ly/2KUsCHL.

För kommande evenemang, se AD4E:s Eventbrite-sida: https://www.eventbrite.com/o/10761277304.

Om du vill delta i diskussionen kan du gå med i AD4E:s Facebookgrupp “Drop the Disorder!” som ursprungligen lanserades för att deltagarna i den första AD4E ska kunna få kontakt efter evenemanget. Den har nu 15 000 medlemmar. https://www.facebook.com/groups/1182483948461309/?ref=share_group_link.

Bad things happen and they f*ck you up, by James and the Disorders, featuring the Disorderettes

Lasse Mattila
Ordförande