Kallelse till årsmötet den 17 mars 2024

2024-02-24

Söndagen den 17 mars är det dags för årsmötet 2024. Tiden för mötet är kl. 12.00 och platsen digitala plattformen Zoom. I anslutning till årsmötet, kl. 10.00, arrangerar vi också ett kostnadsfritt webbinarium, Psykiatrins kris: ett sociologiskt perspektiv, med Jonas Lindblom, docent i sociologi vid Mälardalens Universitet.

Nedan finner du föredragningslistan för mötet.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) 1-2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Länk och möteshandlingarna till årsmötet skickas till samtliga medlemmar via medlemsbrevet. Saknar du länk och vill delta på mötet, hör gärna av dig till undertecknad via sms på 0708-22 79 95.

Mer information om webbinariet i anslutning till årsmötet finner du på vår hemsida här: Årsmöte och webbinarium med Jonas Lindblom – Riksföreningen Kontext.

Väl mött!

Styrelsen, genom

Lasse Mattila
Ordförande
Riksföreningen Kontext