Inbjudan till digital workshop om namnbytet

2023-08-15

Den 11 juni beslutade årsmötet att vidga föreningens syfte och ändamål och att byta föreningens namn. Efter att styrelsen under de senaste månaderna samlat in namnförslag från er (tack alla som bidragit med förslag!) bjuder vi nu till en digital workshop kring fortsatta processen.

Efter utvidgningen av föreningens syfte och ändamål (se nedan) vill vi nu i uppdrag av årsmötet hitta ett namn som passar in med vårt omformulerade syfte och ändamål.

Styrelsen har sammanställt alla de förslag som kommit in under de senaste månaderna och vill härmed bjuda till en digital workshop om fortsatta processen.

När?

Måndagen den 18 september kl. 19.00-20.30

Var?

Digitala plattformen Zoom (separat länk skickas lite närmare den 18/9 till alla som anmäler sig)

Hur?

Tanken med workshopen är att diskutera fortsatta processen kring namnbytet och att samla synpunkter och reflektioner inför styrelsens kommande beredning av ett extra årsmöte för namnbytet (enligt våra stadgar ska beslut om namnbyte fattas av ett årsmöte).

Anmälan

Är du intresserad av att delta i workshopen, anmäl dig gärna senast den 15/9 antingen via kontaktformuläret här på vår hemsida eller till undertecknad via e-post lasse@lassemattila.com.

 


 

Föreningen syfte och ändamål

’Föreningen Alternativ till Psykofarmaka’ är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige genom att;

  • Vi verkar för ett paradigm där förståelsen av psykiskt lidande utgår från aktuell kunskap om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell varelse. Ett paradigm där det psykiska lidandets olika uttryck betraktas som reaktioner på en människas livssituation och inte enbart som sjukdomstillstånd. Därmed bör insatser vid psykiskt lidande baseras på kunskap om betydelsen av människans relationer, mening och sammanhang, livserfarenheter och levnadsvanor såväl som på biologiska faktorer, sårbarhet och somatiska tillstånd.
  • Vi verkar för ett respektfullt samtalsklimat där flera vetenskapliga såväl som erfarenhetsbaserade perspektiv på psykiskt lidande kan finnas sida vid sida på lika villkor.
  • Vi verkar för att trygga relationer ska vara utgångspunkten i allt bemötande av psykiskt lidande. Vi verkar också för mänskliga rättigheter och en medvetenhet om de maktstrukturer som uppstår i mötet mellan professionella och den enskilda individen.
  • Vi verkar för att åtgärder vid psykiskt lidande ska utgå från människans egen livsberättelse, livssituation och unika behov. Åtgärderna ska också bygga på rådande forskning om betydelsen av svåra livsomständigheter och trauman, liksom hur samhälleliga faktorer som ekonomisk utsatthet, segregation, ojämlikhet och utanförskap påverkar mänskligt välbefinnande.
  • Vi verkar för att psykologisk behandling och sociala insatser ska vara självklara insatser vid psykiskt lidande, tillsammans med interventioner som fokuserar på levnadsvanor som exempelvis kost, sömn och rörelse. För att möta den unika individens behov behövs ett brett utbud av insatser och att alla, oavsett bostadsort eller socioekonomisk status, har tillgång till insatserna.

 


 

Frågor & funderingar

Har du frågor eller funderingar kring workshopen så tveka inte att höra av dig till oss. Du når oss genom undertecknad på lasse@lassemattila.com alternativt på 0708-22 79 95.

Väl mött!

Styrelsen, genom

Lasse Mattila
Ordförande