Inbjudan till samtal om en nationell kampanjgrupp

2020-05-05

Efter att nu ha genomfört tre förberedande och ”sonderande” kampanjmöten i Stockholm (25/1), Malmö (8/2) och Göteborg (22/2) har kampanjgruppen under de senaste veckorna sorterat och sammanställt våra intryck från mötena. Vi vill tacka alla som deltog i mötena för ert stora engagemang. Tack! 

Utifrån mötena och våra efterföljande reflektioner bjuder vi nu till fortsatta samtal om bildande av en nationell kampanjgrupp. Ni finner utdrag ur inbjudan nedan samt inbjudan i sin helhet som en PDF-fil här.

Mål och avgränsningar

Det som känns tydligt efter de gemensamma samtalen är behovet av tydliga avgränsningar gällande vad kampanjen ska handla om resp. inte ska handla om, samt att det finns ett tydligt mål för kampanjen.

Utifrån samtalen ser vi det som viktigt att kampanjen inte ska handla om vare för- eller nackdelar med mediciner, eller vilka de faktiska (medicinfria) behandlingsalternativen ska vara. Vi ser snarare att kampanjen ska handla om rätten till fritt behandlingsval och om tillgången till ett brett utbud av behandlingsalternativ. Hur detta sedan ska formuleras tänker vi att blivande kampanjledningen ska diskutera vidare kring.

När det gäller kampanjmål så ser vi det som lämpligt att blivande kampanjledningen diskuterar, tydliggör och fastställer även dessa. Som exempel på möjliga mål som lyftes i våra möten är bl.a. lagförslag/lagändring som möjliggör ett verkligt patientinflytande, samt valfrihet gällande behandling (fritt behandlingsval).

Värdeord och begreppsliga förklaringar

När vi tittat på anteckningarna från våra möten i Stockholm, Malmö och Göteborg så kan vi konstatera att vissa ”värdeord” återkommer frekvent. Som exempel på sådana värdeord kan nämnas patientinflytande, personcentrerad vård, rättighetsperspektivet och fritt behandlingsval. Vi ser också att dessa begrepp ska ha en central roll i kommande kampanjen.

När det gäller övriga begreppsliga frågor i anslutning till kampanjen så ser vi det som lämpligt att även dessa diskuteras närmare i kommande kampanjledningen. Som exempel på begrepp som vi ser bör vara föremål för dessa diskussioner är bl.a. begreppet ”psykisk ohälsa”. Vi förespråkar i nuläget de i det offentliga rummet vedertagna definitioner, däribland Folkhälsomyndighetens och/eller Socialstyrelsens definitioner (även om dessa kan både diskuteras, nyanseras och problematiseras).

Kampanjstrategier, kampanjaktiviteter och kampanjnamn

När det gäller kampanjstrategier, kampanjaktiviteter och kampanjnamn så ser vi även här att blivande kampanjledningen ska diskutera och fastställa dessa.

Som exempel på olika kampanjaktiviteter som nämndes på våra möten finns bl.a; att knyta juridisk kompetens till kampanjen; att ha ett ”känt namn” som kampanjens ansikte utåt; att använda positiva exempel (lokalt + internationellt); att skriva och dela artiklar; att uppvakta politiker och andra beslutsfattare; att uppvakta yrkesfacken; att mobilisera patientrörelsen och intresserad allmänhet; att producera filmade intervjuer; att genomföra namninsamling mm. Vi avser att ha med oss de olika tankarna som lyfts på resp. ort i fortsatta diskussioner.

Nästa steg

Som vi nämnde på våra möten så ser vi nästa steg vara ett nationellt möte för fortsatt diskussion om bildandet av en nationell kampanjledning. En ledning som efter nästa möte ska bestå av juridiska personer i form av föreningar. De privatpersoner som önskar att delta i fortsatta arbetet efter nästa möte får med fördel bli medlemmar i någon av de föreningar som kommer att ansluta sig till kampanjen.

Utifrån ovan vill vi härmed kalla till ett gemensamt möte för samtal om bildandet av en nationell kampanjledning.

Tid: Lördagen den 24 oktober 2020 (flytt av tiden kan bli aktuell beroende på utvecklingen av rådande situation kring corona-pandemin).

Plats: Stockholm (lokal meddelas senare).

Anmälan: Gärna snarast, dock senast den 15 september 2020, via mail till lasse@lassemattila.com.

Väl mött!

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), genom

Lasse Mattila
Ordförande

 

 

 

Du finner inbjudan som en PDF här.