Kallelse till årsmötet söndagen den 28 mars 2021

2021-03-06

Nu närmar sig årsmötet för 2021. Med tanke på att vårt årsmöte 2020 flyttades från mars till november förra året på grund av aktuella coronaläget är det inte så länge sen som vi hade årsmöte senast. Utifrån att årsmötet ska, enligt föreningens stadgar, hållas innan mars månads utgång vill vi härmed kalla alla medlemmarna till årets årsmöte söndagen den 28 mars 2021 kl. 10.00-12.00. Årsmötet kommer att äga rum på digitala plattformen Zoom (vi skickar länken till alla som anmält intresse lite närmare mötet).

Tid

Söndagen den 28 mars 2021 kl. 10.00-12.00.

Plats

Mötet kommer att hållas på digitala plattformen Zoom.

Förslag till dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) 1-2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 14. Övriga frågor

Möteshandlingar

Samtliga möteshandlingar och bilagor har i dags dato skickats till samtliga registrerade medlemmar. Är ditt medlemskap registrerat efter dagens datum (210306) kommer du att få underlagen skickade till dig så fort registreringen är klar. Saknar du möteshandlingarna så är du alltid välkommen att höra av dig till undertecknad via lasse@lassemattila.com så ser vi till att du får underlagen skickade till dig.

Anmälan

Då mötet kommer att genomföras digitalt vore vi tacksamma om ni kunde anmäla till oss om ni avser att delta på mötet. Detta så att vi kan skicka länken till mötet till alla som ska delta. Anmälan kan skickas till lasse@lassemattila.com.

Tillsammans gör vi skillnad!

Styrelsen, genom

Lasse Mattila
Ordförande