Kallelse till årsmötet söndagen den 29 mars 2020

2020-03-04

Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen. Årsmötet är också föreningens högsta beslutande organ där du som medlem har möjlighet att delta i diskussioner och att göra din röst hörd i de beslut som fattas. Nu närmar sig årsmötet för 2020 och vi vill härmed kalla dig som är medlem till mötet.

Tid

Söndagen den 29 mars 2020 kl. 10.00-14.00.

Plats

ABF-huset, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm.

Förslag till dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Revidering av stadgar
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) 1-2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 15. Övriga frågor

Möteshandlingar

Samtliga möteshandlingar och bilagor har i dags dato skickats till samtliga registrerade medlemmar. Har du tecknat medlemskap nyligen och inte fått underlagen är du alltid välkommen att höra av dig till undertecknad via lasse@lassemattila.com så ser vi till att du får underlagen skickade till dig.

Anmälan

Då vi kommer att bjuda på lite fika under årsmötet vore vi tacksamma om du kunde anmäla till oss om du avser att delta på mötet (detta gör det lite lättare för oss att planera inköp av fika). Anmälan kan skickas till lasse@lassemattila.com.

Tillsammans gör vi skillnad!

 

Styrelsen, genom

Lasse Mattila
Ordförande