Känslor är inte sjukdomar – FAP undertecknar ERNI-deklarationen

2021-10-29

ERNI-deklarationen (Emotions aRe Not Illnesses) bygger på idén om att lidande inte är liktydigt med sjukdom, dysfunktion, dysreglering eller kemisk obalans. Nu har FAP undertecknat deklarationen för att visa sin sympati för deklarationens perspektiv som ett bland flera sätt att förstå psykiskt lidande på.

Genom att underteckna deklarationen stöder FAP ett narrativt och kontextuellt förhållningssätt till lidande, ett synsätt som ger människor möjligheten att koppla samman livshändelser/situationer och de många olika sätt på vilket lidandet kan komma till uttryck. Som undertecknare av deklarationen ser vi också att meningsskapandet utifrån lidandet kan (och bör) göras och att vår förståelse inte är beroende av de ovetenskapliga berättelserna om avvikelser från normen.

Du finner ERNI-deklarationen i sin helhet på svenska här. Genom länken har du även möjlighet att underteckna deklarationen om även du sympatiserar med dess innehåll.

Lasse Mattila
Ordförande