Skrivelse till NT-rådet angående Spravato (esketamin)

2020-06-23

Vi har idag skickat en skrivelse till rådet för nya terapier, NT-rådet, gällande Spravato (esketamin), som vi tidigare även uppvaktat både Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (LVT) om. Detta efter att vi uppmärksammats om NT-rådets pågående utvärdering av det internationellt mycket omdebatterade preparatet.

Rådet för nya terapier, NT-rådet, är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel, oftast sådana som används på sjukhus. Målsättningen med NT-rådets arbete ska vara en rättvis, jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet där våra gemensamma resurser används på bästa sätt.

Du finner vår skrivelse till NT-rådet i sin helhet nedan samt som pdf-fil här.


Rådet för nya terapier (NT-rådet), genom
Koordinator Sofie Alverlind
sofie.alverlind@skr.se

 

Till NT-rådets utvärdering av Spravato (esketamin) nässpray

Härmed önskar, vi, Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), lämna följande kommentarer och synpunkter till NT-rådets kommande utvärdering av det internationellt mycket omdebatterade läkemedlet Spravato (esketamin) nässpray.

Vi vill inledningsvis välkomna den ökade uppmärksamheten på den bristfälliga vård som erbjuds människor med svåra ångesttillstånd och depressioner. Dessa människor lider ofta av en svårbehandlad depression som också ofta hänger ihop med långvarig och svår ångest. Symtom som ofta har sina orsaker i trauman och svåra livshändelser.

I Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) tidigare hälsoekonomiska bedömning av Spravato (esketamin) framkommer (s. 4) att ovan nämnd målgrupp av människor redan genomgått en omfattande farmakologisk behandling, ofta under flera års tid. En behandling som omfattat behandling med preparat som mianserin, clomipramin, bupropion, mirtazapin, venlafaxin, escitalopram, duloxetin, sertralin, fluoxetin, vortioxetin, olanzapin,amitryptilin, aripiprazol, citalopram, queitapin, risperidon, agomelatin och litium.

Vi har uppmärksammats om att NT-rådet nu håller på att utreda om denna grupp ska erbjudas en ytterligare ”antidepressiv” psykofarmaka tillsammans med det narkotikaklassade narkosmedlet esketamin i sprayform. Ett preparat som enligt den vetenskapliga evidensen är både ineffektiv och även har en rad allvarliga biverkningar. Ser vi till de genomförda hälsoekonomiska bedömningarna är denna behandling även mycket kostsam utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, vilket ytterligare talar emot rekommenderandet och användandet av preparatet.

Vi har en stor samlad erfarenhet från människor som lidit många år av dålig effekt och biverkningar av olika psykofarmaka samt av polyfarmaci. Vi anser därför utifrån ovan att pågående utvärderingen av Spravato (esketamin) avbryts och/eller kompletteras med oberoende jämförande studier med långtidsuppföljning innan NT-rådets beslut om att eventuellt rekommendera preparatet. Som alternativ till en bevisligen ineffektiv och även ofta skadlig farmakologisk behandling ser vi bland annat att människor med svårbehandlad depression erbjuds ett brett urval av psykosociala och psykoterapeutiska insatser, inklusive kvalificerad traumaterapi. Ett möjligt alternativ är även att de ekonomiska medel som preparatet skulle kosta istället tilldelas målgruppen för egna behandlingsval både inom och utanför den så kallade etablerade vården.

Vi önskar och utgår ifrån att våra synpunkter och kommentarer ovan beaktas i NT-rådets pågående utvärdering av Spravato (esketamin) och är tacksamma för bekräftelse på att synpunkterna mottagits av NT-rådet och dess ledamöter.

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), genom

Lasse Mattila
Ordförande

 

 

 

Om Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP)

Föreningen Alternativ till psykofarmaka är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige bl.a. genom att;

  • Främja psykofarmakafria behandlingsformer vid psykisk ohälsa.
  • Främja etableringen av behandlingsenheter för säker nedtrappning av psykofarmaka.
  • Främja ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och i övriga välfärdssamhället.
  • Erbjuda mötesplats och kunskapsbas för såväl yrkesverksamma, ideellt engagerade som enskilda.