Uppmaning till socialminister, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket

2019-09-01

Idag har vi skickat en uppmaning till socialminister Lena Hallengren, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om ökad övervakning av biverkningarna av antidepressiva läkemedel.

Nyligen publicerade europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, översikt om ”Post SSRI Sexual Dysfunction” (PSSD) och ”Persistent Genital Arousal Disorder” (PGAD) kopplat till användande av s.k. antidepressiva läkemedel (SSRI/SNRI). I översikten konstaterade man bl.a. att sexuell dysfunktion är vanligt förekommande i samband med SSRI- och SNRI-behandling och kan vara långvarig och ofta förekomma även en lång tid efter avslutad behandling.

Det är sedan tidigare känt att en mycket vanlig effekt av s.k. antidepressiva läkemedel (SSRI/SNRI) är störning av sexuallivet, både vad gäller lust och funktion, både för män och kvinnor. Utifrån sin nyligen publicerade översikt uppmanar EMA till att patienterna måste varnas för de nämnda biverkningarna och att denna varning även måste komma med i produktbeskrivningarna och biverkningslistan till de aktuella läkemedlen. I EMA:s rekommendationer till biverkningsinformationen går det bl.a. att läsa att ”mediciner som [aktuellt namn] (så kallade SSRI/SNRI) kan orsaka symptom av sexuell dysfunktion. I vissa fall har dessa symptom fortsatt efter avslutad behandling.”

Fråga om både patientsäkerhet och folkhälsa

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) ser allvarligt på den av EMA konstaterade risken för sexuell dysfunktion och läkemedlens negativa påverkan på den sexuella hälsan, och uppmanar därför även svenska myndigheter att skyndsamt sätta igång en intensifierad övervakning av denna biverkning hos antidepressiva läkemedel (SSRI/SNRI). Denna skärpta övervakningen måste även fortsätta en längre tid efter att behandlingen har avslutats. Då ca 10 % av Sveriges befolkning förskrivits antidepressiva läkemedel (SSRI/SNRI) handlar frågan om intensifierad övervakning av de nämnda biverkningarna om både patientsäkerheten för de patienter som ordineras SSRI/SNRI och om folkhälsan i stort.

Lasse Mattila
Ordförande
Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

 

Skrivelsen finner du och kan läsa i sin helhet här: Uppmaning till ökad övervakning av biverkningar av antidepressiva läkemedel 190901.