Integritetspolicy för Riksföreningen Kontext

Antagen av styrelsen 2019-06-18

Personuppgiftsansvar

Riksföreningen Kontext, org. nr. 802519–3817, är ansvarig för den behandling av personuppgifter som föreningen utför enligt denna integritetspolicy. Riksföreningen Kontext ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (”Dataskyddsförordningen”) och svensk lagstiftning. I denna policy anges när, hur, i vilket syfte och under hur lång tid dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av föreningen. De rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter är, om inget annat anges, ditt samtycke och en intresseavvägning baserad på Riksföreningen Kontexts legitima intresse att främja engagemang i föreningens verksamhet, sprida information och idka medlemsvård. Riksföreningen Kontext kan under vissa omständigheter vara skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter till myndigheter. Riksföreningen Kontext kan också behandla personuppgifter för det fall det föreligger en rättslig tvist där föreningen enligt dataskyddsförordningen har rätt att behandla personuppgifter för att bevaka ett rättsligt anspråk.

 

Ändamål med hantering av personuppgifter m.m.

Medlemmar i föreningen

Riksföreningen Kontext samlar in och behandlar ditt namn, din bostadsort, ditt telefonnummer och din e-postadress när du blir medlem genom att registrera dig via föreningens hemsida, efter en ansökan per mail eller genom betalning av medlemsavgiften via Swish eller bankgiro.

Ändamålet med behandlingen är att föra en medlemsförteckning, att kunna hålla kontakt med dig som medlem för att; göra utvärderingar, medlemsundersökningar, sköta drift och support av medlemsregistret, samla in medlemsavgifter samt gåvor till föreningens verksamhet, skicka ut föreningens nyhetsbrev, skicka ut information om föreningens verksamhet och kallelser till möten, erbjuda deltagande i t.ex. aktiviteter, namninsamlingar, seminarium, arbetsgrupper och kampanjer eller annan verksamhet. Föreningens valberedning kommer även att ha tillgång till medlemsuppgifter för att kunna kontakta medlemmar inför val till föreningens styrelse. Personuppgifter behandlas också i tillämpliga fall av bokföringsskäl, till exempel vid fall av gåvor och bidrag till föreningen eller när ersättning ska betalas ut till medlem för utlägg, resa eller dylikt. Dina personuppgifter lämnas endast ut till tredje part, till exempel annan förening som Riksföreningen Kontext samarbetar med eller samarrangerar en aktivitet med, om du medger detta. Om du lämnar sådant medgivande behandlas personuppgifterna endast för det ändamål du medgett och under den period som behövs för att fullfölja ändamålet (exempelvis skicka ut kallelse till en gemensam aktivitet, administrera deltagande i aktiviteten eller liknande). I övriga fall lämnar Riksföreningen Kontext endast ut personuppgifter till tredje part om detta följer av en lagstadgad skyldighet för Föreningen att göra detta.

Prenumeranter på nyhetsbrev som inte är medlemmar

Riksföreningen Kontext behandlar namn och e-postadress för personer som valt att ta emot föreningens nyhetsbrev men inte valt att bli medlemmar. Ändamålet med behandlingen är att hålla kontakt med dig och skicka ut föreningens nyhetsbrev till dig. Riksföreningen Kontext kan också använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut erbjudanden om medlemskap, deltagande i föreningens offentliga aktiviteter, kampanjer och annan verksamhet samt erbjudande om att underteckna namninsamlingar.

I samband med att du kontaktar föreningen per mail

De personuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer) som du skickar till Riksföreningen Kontext när du ställer en fråga eller kontaktar föreningen per mail sparas på föreningens mailkonto i upp till 12 månader. Ändamålet med detta är att föreningen ska kunna svara på dina frågor eller återkoppla till dig på bästa sätt. Därefter raderas eller avpersonifieras ditt mail så att uppgifterna i detta inte längre kan härledas till dig.

Om ditt medlemskap upphör

Dina personuppgifter hos Riksföreningen Kontext kommer endast att behandlas under den tid du är medlem i föreningen. Medlem i föreningen är, enligt föreningens stadgar, den som betalat medlemsavgiften.  Medlemskapet upphör 2 månader efter avslutat kalenderår för ditt senast betalda medlemskap vid fall att din betalning av medlemsavgift uteblivit för nästkommande år. Medlemskapet upphör också omedelbart från den tidpunkt du själv begär det.

Behandlingen av dina personuppgifter upphör i samband med att ditt medlemskap upphör. Viss behandling kan fortsätta under en begränsad period därefter i syfte att korrigera eventuella fel samt att följa upp ditt utträde ur föreningen. Dina personuppgifter kommer därefter att raderas.

Dina rättigheter i samband med Riksföreningen Kontexts personuppgiftsbehandling

I enlighet med dataskyddsförordningen och gällande svensk lagstiftning har du följande rättigheter:

  • Att få tillgång till de personuppgifter föreningen har om dig
  • Att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
  • Att få personuppgifter kopplade till dig raderade om de inte längre är nödvändiga.
  • Att i vissa fall erhålla begränsning av vår behandling av dina personuppgifter.
  • Under vissa förutsättningar har du rätt till dataportabilitet.
  • Att i vissa fall invända mot vår behandling av personuppgifter såvida föreningen inte kan vissa att tvingande eller berättigade skäl föreligger för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller som sker för att tillgodose rättsliga anspråk.
  • I de fall den rättsliga grunden för föreningens behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att skicka en undertecknad begäran till Riksföreningen Kontext. Vid frågor angående denna policy och Riksföreningen Kontexts behandling av dina personuppgifter kan du kontakta föreningen via följande kontaktvägar:

Riksföreningen Kontext
c/o Lasse Mattila
Box 797
451 26 Uddevalla

E-post: lasse@lassemattila.com

Om du har synpunkter på föreningens behandling av personuppgifter har du också rätt att lämna in klagomål till Integritetskyddsmyndigheten (IMY).