Kampanjmöte lördagen den 24 oktober genomförs enligt plan

2020-09-26

Efter att under de senaste månaderna och veckorna ha följt utvecklingen av coronapandemin har vi vid senaste avstämningsmötet beslutat att genomföra tidigare planerade kampanjmötet för bildandet av en nationell kampanjgrupp. Mötet kommer att äga rum med lämpliga och rekommenderade ”corona-anpassningar” enligt tidigare inbjudan lördagen den 24 oktober i Stockholm.

Utifrån våra tidigare förberedande dialogmötena i januari-februari i Stockholm, Malmö och Göteborg, har vi sedan tidigare bjudit in möte för bildande av en nationell kampanjgrupp. Mötet kommer att äga rum enligt plan lördagen den 24 oktober kl. 10.00-15.00. Plats för mötet är (rymliga) föreningslokalen för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Instrumentvägen 10, Hägersten (T-bana Örnsberg).

Tid

Lördagen den 24 oktober 2020 kl. 10.00-15.00.

Plats

Föreningslokalen för RSMH, Instrumentvägen 10, Hägetsten (T-bana Örnsberg).

Anmälan

Sista anmälningsdagen har passerat. Vill du/ni vara med på mötet och/eller kampanjen, kontakta undertecknad på 0708-22 79 95 alt. via mail lasse@lassemattila.com.

Mer information om kampanjen och våra tidigare genomförda dialogmötena i Stockholm, Malmö och Göteborg finner du nedan.

Mål och avgränsningar

Det som känns tydligt efter våra tidigare genomförda dialogmöten är behovet av tydliga avgränsningar gällande vad kampanjen ska handla om resp. inte ska handla om, samt att det finns ett tydligt mål för kampanjen.

Utifrån samtalen ser vi det som viktigt att kampanjen inte ska handla om vare för- eller nackdelar med mediciner, eller vilka de faktiska (medicinfria) behandlingsalternativen ska vara. Vi ser snarare att kampanjen ska handla om rätten till fritt behandlingsval och om tillgången till ett brett utbud av behandlingsalternativ. Hur detta sedan ska formuleras tänker vi att blivande kampanjledningen ska diskutera vidare kring.

När det gäller kampanjmål så ser vi det som lämpligt att blivande kampanjledningen diskuterar, tydliggör och fastställer även dessa. Som exempel på möjliga mål som lyftes i våra dialogmöten är bl.a. lagförslag/lagändring som möjliggör ett verkligt patientinflytande, samt valfrihet gällande behandling (fritt behandlingsval).

Värdeord och begreppsliga förklaringar

När vi tittat på anteckningarna från våra möten i Stockholm, Malmö och Göteborg så kan vi konstatera att vissa ”värdeord” återkommer frekvent. Som exempel på sådana värdeord kan nämnas patientinflytande, personcentrerad vård, rättighetsperspektivet och fritt behandlingsval. Vi ser också att dessa begrepp ska ha en central roll i kommande kampanjen.

När det gäller övriga begreppsliga frågor i anslutning till kampanjen så ser vi det som lämpligt att även dessa diskuteras närmare i kommande kampanjledningen. Som exempel på begrepp som vi ser bör vara föremål för dessa diskussioner är bl.a. begreppet ”psykisk ohälsa”. Vi förespråkar i nuläget de i det offentliga rummet vedertagna definitioner, däribland Folkhälsomyndighetens och/eller Socialstyrelsens definitioner (även om dessa kan både diskuteras, nyanseras och problematiseras).

Kampanjstrategier, kampanjaktiviteter och kampanjnamn

När det gäller kampanjstrategier, kampanjaktiviteter och kampanjnamn så ser vi även här att blivande kampanjledningen ska diskutera och fastställa dessa.

Som exempel på olika kampanjaktiviteter som nämndes på våra möten finns bl.a; att knyta juridisk kompetens till kampanjen; att ha ett ”känt namn” som kampanjens ansikte utåt; att använda positiva exempel (lokalt + internationellt); att skriva och dela artiklar; att uppvakta politiker och andra beslutsfattare; att uppvakta yrkesfacken; att mobilisera patientrörelsen och intresserad allmänhet; att producera filmade intervjuer; att genomföra namninsamling mm. Vi avser att ha med oss de olika tankarna som lyfts på resp. ort i fortsatta diskussioner.

 

Väl mött i Stockholm den 24/10!

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), genom

Lasse Mattila
Ordförande