Styrelsehelg i Stockholm

2023-09-03

I helgen var det dags för vår årliga styrelsehelg. Årets träff, som ägde rum från fredag till söndag, ägde rum i Stockholm.

Enligt tidigare årsmötesbeslut har styrelsen samlats en gång per år för en fysisk träff. Detta som ett komplement till våra månatliga digitala styrelsemöten och arbetsmöten. Årets styrelsehelg ägde rum 1-3 september i Stockholm.

Teman för årets styrelsehelg var bland annat vårt kommande namnbyte, fördjupning i vår ideologiska grund samt syfte och ändamål så som dessa uttrycks i våra stadgar, och planering av våra kommande aktiviteter 2023-2024.

Workshop kring namnbyte

Under helgen gick styrelsen genom och diskuterade de närmare 90 namnförslag som kommit in från föreningens medlemmar.  Styrelsen planerade också närmare den worskhop som kommer att äga rum i frågan måndagen den 18 september.

Vår ideologiska grund, syften och ändamål

Den 11 juni beslutade årsmötet att anta styrelsens förslag om revidering av föreningen syfte och ändamål, som framkommer i våra stadgar (1 kap. 1 §). Årsmötet beslutade också, enligt styrelsens förslag, om ovan nämnt namnbyte för föreningen.

I helgens diskussioner om föreningens syfte och ändamål tog styrelsen avstamp i den av brittiska psykologförbundet (BPS) framtagna The Power Threat Meaning Framework (PTMF). PTMF är ett i både vetenskap och beprövad erfarenhet förankrat kontextuellt ramverk för hur vi kan se på, förstå och bemöta psykiskt lidande. Ett ramverk som i sin helhet överensstämmer väl med de diskussionerna som föregått den av årsmötet beslutade revideringen av föreningens syfte och ändamål.

Centrala aspekterna i helgens fördjupning av vår ideologiska grund kom bland annat att bli helhetssyn och synen på människors olika uttryck för lidande som funktionella reaktioner på livets påfrestningar istället för enbart sjukdomar. Samtalen berörda även behovet av ett förändrat utbud av insatser och behandlingsalternativ vid psykiskt lidande.

Kommande aktiviteter

Utöver namnbytet och fördjupningen i vår ideologiska grund diskuterade styrelsen även olika aktiviteter under resterande verksamhetsåret. Bland kommande aktiviteter finns;

  • Digital workshop den 18/9 kring namnbytet
  • Tidigare planerat extra årsmöte i oktober
  • Framtagenade av ny grafisk profil och hemsida
  • Pågående kampanjarbete tillsammans med våra samarbetsföreningar
  • Organisationsutveckling

Styrelsen pratade även om arrangemang i form av konferens under hösten 2024. Ett arrangemang som styrelsen kommer att diskutera vidare vid kommande möten och informera mer om i bland annat kommande medlemsbrev.

Har du frågor kring styrelsens pågående arbete eller andra föreningsaktiviteter, tveka inte att höra av dig till undertecknad genom lasse@lassemattila.com eller via kontaktformuläret på vår hemsida.

Styrelsen genom

Lasse Mattila
Ordförande