FÖRENINGSSTADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN KONTEXT

(Fastställda av årsmötet samt styrelsen den 28 oktober 2023)

Innehåll

FÖRENINGSSTADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN KONTEXT.. 1

1 kap Allmänna bestämmelser. 2

1 §  Syfte och ändamål 2

2 §  Föreningens namn m.m. 2

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m. 2

4 §  Beslutande organ. 2

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår. 3

6 §  Firmateckning. 3

7 §  Stadgeändring. 3

9 § Upplösning av föreningen. 3

2 kap Föreningens medlemmar. 3

1 §  Medlemskap. 3

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter. 4

3 §  Uteslutning m.m. 4

4 § Överklagande. 4

5 § Medlemskapets upphörande. 4

3 kap  Årsmöte. 4

1 §  Tidpunkt och kallelse. 4

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. 5

3 §  Sammansättning och beslutsförhet. 5

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. 5

5 §  Ärenden vid årsmötet. 5

6 §  Valbarhet. 6

7 §  Extra årsmöte. 6

8 §  Beslut och omröstning. 6

9 §  Ikraftträdande. 6

4 kap  Valberedning. 7

1 §  Sammansättning. 7

2 §  Åligganden. 7

5 kap  Revision. 7

1 §  Revisor/-er och revision. 7

6 kap  Styrelsen. 7

1 §  Sammansättning. 7

2 §  Styrelsens åligganden. 8

3 §  Kallelse, beslutsförhet och omröstning. 8

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten. 8

7 kap  Övriga föreningsorgan. 9

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan. 9

2 §  Instruktioner. 9

3 §  Budget och verksamhetsplan. 9

4 §  Återrapportering. 9

 

1 kap Allmänna bestämmelser

1 §  Syfte och ändamål

Riksföreningen Kontext är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige genom att;

 • Vi verkar för ett paradigm där förståelsen av psykiskt lidande utgår från aktuell kunskap om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell varelse. Ett paradigm där det psykiska lidandets olika uttryck betraktas som reaktioner på en människas livssituation och inte enbart som sjukdomstillstånd. Därmed bör insatser vid psykiskt lidande baseras på kunskap om betydelsen av människans relationer, mening och sammanhang, livserfarenheter och levnadsvanor såväl som på biologiska faktorer, sårbarhet och somatiska tillstånd.
 • Vi verkar för ett respektfullt samtalsklimat där flera vetenskapliga såväl som erfarenhetsbaserade perspektiv på psykiskt lidande kan finnas sida vid sida på lika villkor.
 • Vi verkar för att trygga relationer ska vara utgångspunkten i allt bemötande av psykiskt lidande. Vi verkar också för mänskliga rättigheter och en medvetenhet om de maktstrukturer som uppstår i mötet mellan professionella och den enskilda individen.
 • Vi verkar för att åtgärder vid psykiskt lidande ska utgå från människans egen livsberättelse, livssituation och unika behov. Åtgärderna ska också bygga på rådande forskning om betydelsen av svåra livsomständigheter och trauman, liksom hur samhälleliga faktorer som ekonomisk utsatthet, segregation, ojämlikhet och utanförskap påverkar mänskligt välbefinnande.
 • Vi verkar för att psykologisk behandling och sociala insatser ska vara självklara insatser vid psykiskt lidande, tillsammans med interventioner som fokuserar på levnadsvanor som exempelvis kost, sömn och rörelse. För att möta den unika individens behov behövs ett brett utbud av insatser och att alla, oavsett bostadsort eller socioekonomisk status, har tillgång till insatserna.

Samarbete med andra

Föreningen samarbetar gärna med alla organisationer, myndigheter och politiska partier som delar föreningens värdegrund och som tillämpar demokratiska arbetsformer, samt vars verksamhet bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheterna (1948) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989).

2 §  Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Riksföreningen Kontext.

Föreningens organisationsnummer är 802519-3817.

Föreningen har sin hemort/säte i Uddevalla kommun.

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4 §  Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

6 §  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt. När det gäller ansökningar och motsvarande handlingar till extern part kan föreningens firma tecknas av ordförande och kassor var för sig.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två andra styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7 §  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska ändamålet till vilka föreningens tillgångar ska användas anges. Ändamålet ska vara ett allmännyttigt ändamål, ha ett hållbart utvecklingsperspektiv, och ska ha liknande syfte och ändamål som föreningen. I beslutet ska det även framgå var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras.

2 kap Föreningens medlemmar

1 §  Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Medlem i föreningen är den som betalat medlemsavgiften. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Även andra juridiska personer, så som föreningar och företag, har möjlighet att på motsvarande villkor som ovan beviljas medlemskap. Vid sådant fall betecknas medlemskapet som stödmedlemskap.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller ett verksamhetsår i taget och upphör två (2) månader efter avslutat kalenderår för senast betalda medlemskap vid fall att betalning av medlemsavgift uteblivit för nästkommande år. Medlemskapet upphör även omedelbart från den tidpunkt medlem själv begär det. Medlemsavgift betald under sista kvartalet av ett kalenderår berättigar till medlemskap även för nästkommande verksamhets-/kalenderår.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor. En överklagan ska vara riktad till styrelsen.

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av beslutsfört föreningsorgan,
 • ska respektera varje medlems särart och suveränitet,
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som anges i 6 kap 2 §,
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 §  Uteslutning m.m.

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

4 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till styrelsen.

5 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap  Årsmöte

1 §  Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 §  Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs att man betalat sin medlemsavgift. Röstberättigande gäller dock inte stödmedlem. Medlem som har rösträtt har också både yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) 1-2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 §  Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7 §  Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 §  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 §  Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap  Valberedning

1 §  Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och 1-2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska gärna bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska gärna finnas representerade.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 §  Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap  Revision

1 §  Revisor/-er och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av den/de av årsmötet utsedd/utsedda revisorn/revisorerna.

Revisorn/revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorn/revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorn/revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorn/revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap  Styrelsen

1 §  Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 2-9 övriga ledamöter samt 1-4 suppleanter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

Styrelsen ska inom sig utse de befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 §  Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 §  Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap  Övriga föreningsorgan

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Styrelsen får inrätta och avveckla tillfälliga sektioner/kommittéer och arbets- och projektgrupper för att främja föreningens syfte och ändamål angivna i 1 kap 1 §.

2 §  Instruktioner

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

3 §  Budget och verksamhetsplan

Varje sektion/kommitté/arbetsgrupp/projektgrupp ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av föreningens verksamhet.

4 §  Återrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.