Riksföreningen Kontext är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige genom att;

  • Vi verkar för ett paradigm där förståelsen av psykiskt lidande utgår från aktuell kunskap om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell varelse. Ett paradigm där det psykiska lidandets olika uttryck betraktas som reaktioner på en människas livssituation och inte enbart som sjukdomstillstånd. Därmed bör insatser vid psykiskt lidande baseras på kunskap om betydelsen av människans relationer, mening och sammanhang, livserfarenheter och levnadsvanor såväl som på biologiska faktorer, sårbarhet och somatiska tillstånd.
  • Vi verkar för ett respektfullt samtalsklimat där flera vetenskapliga såväl som erfarenhetsbaserade perspektiv på psykiskt lidande kan finnas sida vid sida på lika villkor.
  • Vi verkar för att trygga relationer ska vara utgångspunkten i allt bemötande av psykiskt lidande. Vi verkar också för mänskliga rättigheter och en medvetenhet om de maktstrukturer som uppstår i mötet mellan professionella och den enskilda individen.
  • Vi verkar för att åtgärder vid psykiskt lidande ska utgå från människans egen livsberättelse, livssituation och unika behov. Åtgärderna ska också bygga på rådande forskning om betydelsen av svåra livsomständigheter och trauman, liksom hur samhälleliga faktorer som ekonomisk utsatthet, segregation, ojämlikhet och utanförskap påverkar mänskligt välbefinnande.
  • Vi verkar för att psykologisk behandling och sociala insatser ska vara självklara insatser vid psykiskt lidande, tillsammans med interventioner som fokuserar på levnadsvanor som exempelvis kost, sömn och rörelse. För att möta den unika individens behov behövs ett brett utbud av insatser och att alla, oavsett bostadsort eller socioekonomisk status, har tillgång till insatserna.

Mer om föreningens syfte och ändamål finner du i föreningens stadgar här.