Attachment & Biobehavioral Catch-Up (ABC)

Attachment & Biobehavioral Catch-Up (ABC) är en evidensbaserad intervention, framförallt riktad till små barn som har omsorgsbrister samt adopterade barn.

Interventionen fokuserar på att öka anknytningen till föräldrarna, skapa trygghet i relationen och därmed även öka förmågan hos barnen till reglering av beteende, känslor och även fysiologi. ABC är evidensbaserad och bygger på tidigare vetenskapliga studier kring stress och neurobiologi. Flera randomiserade studier av ABC har visat god effekt inom alla tre regleringsområdena.

ABC innebär bland annat att man ger tydlig positiv feedback till föräldrarna för att stärka dem i föräldraskapet, tränar föräldrar i att möta barnet på rätt sätt när det uttrycker oro, bli uppmärksam på barnets signaler och därigenom öka möjligheterna till att skapa trygghet, struktur och upptäckarlust hos barnet.

Genom att stötta barnets möjlighet till social och emotionell utveckling i ett tidigt skede stärks även senare möjligheter i livet att knyta an, skapa kamratrelationer och ha ökad koncentration i skolan. Attachment and Biobehavioral Catch-Up, bidrar till att färre barn ”drabbas” av desorganiserad anknytning och därmed även minskad psykisk ohälsa längre fram i livet.

Text: Anna Amilon

Länkar