Remisskonferens inför nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism

2022-06-30

Den 16 november arrangerar Västa Götalandsregionen en remisskonferens inför framtagandet av nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism. Vi kommer att delta i konferensen och lämna våra bidrag till arbetet med de nationella riktlinjerna.

Västra Götalandsregionen bjuder till remisskonferens onsdagen den 16 november 2022 inför upprättandet av nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism. Vi kommer att delta både under konferensen och med ett remissyttrande.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska fungera som ett stöd för alla som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I riktlinjerna framgår bland annat vilka behandlingar och metoder som är viktigast att satsa på eller avveckla. Vid den planerade konferensen informerar Socialstyrelsen om huvudbudskapen i riktlinjerna för ADHD och autism som kommer att skickas ut på remiss. Enligt Västra Götalandsregionen är konferensens syfte är att ge en bra grund inför fortsatt arbete med riktlinjerna och en möjlighet att lämna synpunkter i remissvar.

Mer information om konferensen och om remissförfarandet kommer under resans gång.

Har du frågor eller funderingar kring konferensen eller remissförfarandet, tveka inte att höra av dig till undertecknad på lasse@lassemattila.com.

Lasse Mattila
Ordförande