Årsmöte 2022: Lördagen den 26 mars 2022 – ”Save the date”

2022-01-03

Styrelsen har vi senaste mötet måndagen den 27 december fastställt datumet för årsmötet för 2022. Mötet kommer att äga rum lördagen den 26 mars 2022 kl. 10.00-12.00. Genomförandet kommer att ske genom digitala plattformen Zoom.

Årsmötet är FAP:s högsta beslutande organ och alla som är medlemmar är välkomna att delta i både diskussionerna och i besluten. Årsmötets planering, innehåll och genomförande finns beskrivet i våra stadgar där det bl.a. går att läsa följande.

3 kap  Årsmöte

1 §  Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs att man betalat sin medlemsavgift. Röstberättigande gäller dock inte stödmedlem. Medlem som har rösträtt har också både yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  d) 1-2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

En formell kallelse till årsmötet kommer att skickas ut senast tre veckor före årsmötet.

För mer information om årsmötet och dess genomförande, se stadgarna i sin helhet här eller hör av dig till till oss genom kontaktformuläret på vår hemsida.

Allt gott!

Styrelsen genom

Lasse Mattila
Ordförande