Historiskt inriktningsbeslut och namnbyte

2023-06-11

Idag avslutades det den 18 mars påbörjade årsmötet där styrelsen föreslagit en stadgeändring samt ett namnbyte för föreningen. Efter en längre diskussion beslutade årsmötet med 94 procent av antalet röster att bifalla styrelsens förslag.

Inför årets årsmöte hade styrelsen föreslagit en stadgeändring när det gäller föreningens syfte och ändamål samt namn. Dagens beslut att bifalla styrelsens förslag innebär en ändring av stadgarnas 1 kap. 1 § om syfte och ändamål till följande ny formulering.

Föreningen Alternativ till psykofarmaka är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige genom att;

  • Vi verkar för ett paradigm där förståelsen av psykiskt lidande utgår från aktuell kunskap om människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell varelse. Ett paradigm där det psykiska lidandets olika uttryck betraktas som reaktioner på en människas livssituation och inte enbart som sjukdomstillstånd. Därmed bör insatser vid psykiskt lidande baseras på kunskap om betydelsen av människans relationer, mening och sammanhang, livserfarenheter och levnadsvanor såväl som på biologiska faktorer, sårbarhet och somatiska tillstånd.
  • Vi verkar för ett respektfullt samtalsklimat där flera vetenskapliga såväl som erfarenhetsbaserade perspektiv på psykiskt lidande kan finnas sida vid sida på lika villkor.
  • Vi verkar för att trygga relationer ska vara utgångspunkten i allt bemötande av psykiskt lidande. Vi verkar också för mänskliga rättigheter och en medvetenhet om de maktstrukturer som uppstår i mötet mellan professionella och den enskilda individen.
  • Vi verkar för att åtgärder vid psykiskt lidande ska utgå från människans egen livsberättelse, livssituation och unika behov. Åtgärderna ska också bygga på rådande forskning om betydelsen av svåra livsomständigheter och trauman, liksom hur samhälleliga faktorer som ekonomisk utsatthet, segregation, ojämlikhet och utanförskap påverkar mänskligt välbefinnande.
  • Vi verkar för att psykologisk behandling och sociala insatser ska vara självklara insatser vid psykiskt lidande, tillsammans med interventioner som fokuserar på levnadsvanor som exempelvis kost, sömn och rörelse. För att möta den unika individens behov behövs ett brett utbud av insatser och att alla, oavsett bostadsort eller socioekonomisk status, har tillgång till insatserna.

Inriktningsbeslutet innebär att föreningens syfte och ändamål breddas till att inte enbart utgå från frågan om psykofarmaka utan även från själva grundsynen på psykiskt lidande och dess orsakssamband.

Namnbyte

Utöver ändringen av föreningens syfte och ändamål hade styrelsen inför årsmötet föreslagit ett namnbyte för föreningen. Detta för att namnet på föreningen bättre ska överensstämma med de nya formuleringarna gällande föreningens syfte och ändamål samt med det som vi som föreningen redan gör för en samhällelig förändring i synen på och insatserna vid psykiskt lidande.

Styrelsen kommer utifrån dagens årsmötesbeslut att inleda arbetet med namnbyte och vända sig till föreningens medlemmar för att ta fram med nya inledningsparagrafen överensstämmande namnförslag. Detta för att kunna förbereda frågan inför beslut i extra årsmöte under verksamhetsåret 2023-2024.

Val av styrelse

Som ytterligare en kvarvarande punkt från det den 18 mars inledda årsmötet var val av styrelse. Utifrån valberedningens förslag och årsmötets beslut består föreningens styrelse för kommande verksamhetsåret av Lasse Mattila (ordförande), Dunja Grisell, Fanny Marell, Stefano Selvani, Ann-Kristine Andersson, Jenny Wetterling, Åsa Maj Jonzon, Markus Dencker och Lena Wingbro. Till styrelsesuppleanter valdes Nina Yderberg och Ann-Kathrin Matthies-Lindo.

Du finner en närmare presentation av styrelsen på hemsidan här: https://rfkontext.se/styrelsen/.

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka