Här finner du mer information om olika medicinfria behandlingsalternativ. Sammanställningen nedan är ett axplock av de medicinfria behandlingsalternativ som finns, och listan kompletteras löpande.

FAP förespråkar inte några enskilda behandlingsalternativ, rekommenderar inte några enskilda behandlare, ger inte medicinska råd och gör inga bedömningar av vilka behandlingsalternativ som är evidensbaserade. Vi vill dock framhålla Socialstyrelsens definition av evidensbaserad praktik. Av den framgår att den professionelles bedömning av vilken insats som ska sättas in till en individ alltid ska luta sig mot tre ben. Förutom behandlingsmetodens vetenskapliga underlag ska evidensbaserad praktik ta hänsyn till individens sammanhang och individens önskemål.

Vill du tipsa om behandlingsalternativ som ännu inte finns med nedan så hör gärna av dig till oss.

 

Fysioterapi

Psykisk ohälsa leder i många fall till kroppsliga symtom och funktionsnedsättningar. Vanligt förekommande är smärta, ångest och stressreaktioner samt störd kropps- och självuppfattning, kraftlöshet/passivitet och olika rörelsesvårigheter. De kroppsliga symtomen...

Dansterapi (dans- och rörelseterapi)

Dansterapi (även dans- och rörelseterapi) är tillsammans med bild- och musikterapi en konstnärlig terapiform. Via den konstnärliga och kreativa processen i dans integreras dans och psykoterapi. Dansterapi är en konstnärlig...

Psykodrama

Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Lekens sätt att konkret hantera upplevelser i...

Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Dialektisk beteendeterapi är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att minska självskadande beteende. Liksom annan kognitiv beteendeterapi grundas DBT på inlärningsteori och kognitiv teori, men med ett...

Mindfulness

Mindfulness är en metod som kan användas för att hantera stress och oro. Metoden går ut på att du fokuserar på det som finns i just denna stund, i nuet...

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi bygger på en teori och metod som utarbetats och förfinats under mer än ett århundrade av kliniskt verksamma psykoterapeuter och psykoanalytiker. Ett särdrag hos psykodynamisk terapi är att...

Akupunktur – enligt traditionell kinesisk medicin (TKM)

När du går till en akupunktör får du vanligen huvudsakligen en behandling som utförs med nålar. Dessutom kan värmebehandling som utförs med moxa eller annan värmekälla ingå. Koppning, tuina, örter...

Attachment & Biobehavioral Catch-Up (ABC)

Attachment & Biobehavioral Catch-Up (ABC) är en evidensbaserad intervention, framförallt riktad till små barn som har omsorgsbrister samt adopterade barn. Interventionen fokuserar på att öka anknytningen till föräldrarna, skapa trygghet...

Grön rehabilitering

Så ett frö, sätta en lök och plantera ett träd. Sköta om och umgås med djur av olika slag. Njuta av sprakande eld, lyssna till porlande bäckar och fågelkvitter. Känna...

Bildterapi

Bildterapi – ett uttryck bortom orden Efter svåra händelser i livet kan man ha svårt att använda sig av ord. Då kan istället bildskapandet förmedla känslorna och beskriva den inre...

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet som medicinsk behandling Fysisk aktivitet kan komplettera eller ersätta läkemedel. Ibland är fysisk aktivitet den bästa medicinen där aktiviteten blir huvuddelen av din behandling. När du rör dig...

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori...

Hästunderstödd terapi

Hästunderstödd terapi används som habilitering och rehabilitering för personer med fysisk funktionsnedsättning och syftar till att förbättra balans, muskulatur och koordination. Insatsen används även som tilläggsterapi inom psykosocial behandling och...

Musikterapi

Musikterapi är en vetenskapligt grundad behandlingsform som bygger på musikens förmåga att skapa kontakt, kommunikation och motivation. Man använder musikupplevelser, musikaliskt skapande och/eller samspel i hälsofrämjande, personlighetsutvecklande eller bearbetande syfte...