Vi summerar 2021 och ser med förväntan fram emot 2022

Kalenderåret, och så småningom även vårt tredje verksamhetsår, lider mot sitt slut. Som våra två första verksamhetsår så har det varit ett intensivt år. Vi har här sammanställt några av de aktiviteter som vi genomfört under året.

Konferensen

Webinarier & andra digitala arrangemang

Under året arrangerade och/eller medverkade vi i 8 st. olika digitala arrangemang;

Politiskt förändringsarbete

  • Den 25 mars medverkade vi vid lunchseminarium i Sveriges riksdag i temat ”Möjligheter till ökad bredd inom vård av deprimerade”.
  • Vi har under året undertecknat ERNI-deklarationen, en deklaration som bygger på idén om att lidande inte är liktydigt med sjukdom, dysfunktion, dysreglering eller kemisk obalans. Detta för att visa vår sympati för deklarationens perspektiv som ett bland flera sätt att förstå psykiskt lidande på.

Samarbeten

FAP i media

Arbetsgrupper

  • Konferensgruppen här under året arrangerat vår allra första konferense, Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa. Du kan läsa mer om och ta del av samtliga föredragen, liksom efterföljande panelsamtalet, här.
  • Kampanjgruppen har fortsatt förarbetena tillsammans med andra föreningar och organisationer som vi tidigare bjudit in till samtal. Nationella kampanjen vars centrala mål handlar om brett utbud av evidensbaserade behandlingsalternativ samt individens centrala plats vid vård och återhämtning planeras att lanseras under våren 2022.
  • Redaktionsgruppen för översättningen av brittiska nedtrappningsguiden för terapeuter har fortsatt arbetet och tillsammans med översättarna nu tagit fram ett första utkast på manus som efter kvarstående korrektursrundor ska överlämnas till brittiska projektgruppen för översyn.
  • Psykofarmakakollen har under året lanserats av föreningen Equal Stockholm som vi samarbetat med vid framtagandet av materialet. Samtalen om utvecklingen av materialet, som syftar till ett erbjuda kunskapsstöd för såväl yrkesverksamma, hjälpsökande som anhöriga, kommer att fortsätta under kommande året.
  • Arbetsgruppen för en artikelserie om patienträttigheter och patienträttighetslag har under året bl.a. tittat på gällande lagstiftning i Sverige samt inhämtat underlag från samtliga patientnämnderna i landet. Arbetet fortsätter under 2022.
  • Samtalsgrupp för psykologer om medicinfri vård vid psykisk ohälsa är vår allra nyaste arbetsgrupp och har träffats för första gången under slutet på november. Nästa möte för gruppen är planerad till januari 2022.

Styrelsemöten

  • Styrelsen har under året haft 12 st. protokollförda möten. Utöver själva styrningen och ledningen av föreningen har styrelsen bl.a. initierat ett internt utvecklingsarbete inlett fördjupade samtal om strategifrågor för förverkligandet av föreningens syfte och ändamål.

Årsmöte

  • Vi har hållit ett digitalt årsmöte 210328.

Övrigt

Vi ser fram emot att under 2022 få fortsätta det vi påbörjat och fortsätta erbjuda plattformar för nya idéer och initiativ för den samhällsförändring som vi finns till för. Vill du delta aktivt i vårt arbete så tveka inte att höra av dig till oss. Tillsammans gör vi skillnad!

Styrelsen genom

Lasse Mattila
Ordförande