Vi summerar 2022 och ser fram emot 2023

2022-12-29

Kalenderåret, och så småningom även vårt fjärde verksamhetsår, lider mot sitt slut. Som våra tidigare verksamhetsår sedan föreningens bildande senhösten 2018 så har det varit ett intensivt år. När jag nu summerat det snart gångna året så blir jag både stolt och inspirerad av det vi tillsammans har åstadkommit.

Även om året ännu inte är slut så ser jag redan fram emot att få dela även nästa år med er, och fortsätta vårt gemensamma arbete för den förändring som vi finns till för. Och vi har mycket att se fram emot under kommande året. Vill du fortsätta att vara med på resan så betala gärna din medlemsavgift för 2023.

Vi har här nedan sammanställt några av de aktiviteter som vi genomfört under året.

Webbinarier & andra digitala arrangemang

  • Workshop om peer support, 220316. I samband med årsmötet den 26 mars arrangerade vi en digital workshop om peer support i ledning av vår styrelseledamot Dunja Grisell och Ann-Charlotte Björklund från Återhämtningens Hus i Malmö.

Politiskt förändringsarbete

Samarbeten

FAP i media

Arbetsgrupper

  • Kampanjgruppen har, tillsammans med andra föreningar, fortsatt förarbetena till nationella kampanjen för ett brett utbud av behandlingsalternativ och personcentrerad vård.
  • Redaktionsgruppen för översättningen av brittiska nedtrappningsguiden för terapeuter har fortsatt arbetet och tillsammans med översättarna nu tagit fram ett första utkast på manus. Ett manus som i dagarna ska överlämnas till brittiska projektgruppen för översyn.
  • Psykofarmakakollen Under året har vi, tillsammans med föreningen Equal Stockholm, lanserat webbsidan Psykofarmakakollen. En sida som bland annat syftar till att patientsäkerhet vid medicinering med psykofarmaka.
  • Arbetsgruppen för patienträttigheter har under året framarbetat ett digitalt underlag för att främja patienträttigheterna i Sverige, Patientlagen i fickformat. Materialet planeras att lanseras i januari 2023.
  • Samtalsgrupp för psykologer om medicinfri vård vid psykisk ohälsa har under åren fortsatt att träffas för samtal.

Styrelsemöten

  • Styrelsen har under året haft tio (10) protokollförda möten. Utöver själva styrningen och ledningen av föreningen har styrelsen initierat ett internt utvecklingsarbete samt inlett fördjupade samtal om föreningens identitet och ändamål. Ett arbeta som planeras att presenteras för alla medlemmarna inför vårt kommande årsmöte den 18 mars 2023.
  • I juni arrangerade styrelsen även en historisk styrelsehelg på Skillebyholm. En helg som bland annat innehöll samtal om våra visioner och mål samt  planering av kommande verksamhetsåret.

Årsmöte

  • Vi har hållit ett digitalt årsmöte den 26 mars 2022.

Övrigt

  • Vi har under året lanserat ett nytt medlemssystem på vår hemsida. Detta för att underlätta tecknandet av medlemskap men också det administrativa arbetet i vår växande förening.

Vi ser fram emot att under 2023 få fortsätta det vi påbörjat och fortsätta erbjuda plattformar för nya idéer och initiativ för den samhällsförändring som vi finns till för.

Vill du engagera dig?

Vill du delta aktivt i vårt arbete så tveka inte att höra av dig till oss. Du behövs och det finns många sätt att bidra. Tillsammans gör vi skillnad!

Vi vill gärna se dig som medlem även 2023

Vi hoppas att du har upplevt ditt medlemskap i FAP som meningsfullt och att du vill förnya medlemskapet även för 2023. Är det så att du inte redan har förlängt ditt medlemskap (OBS! alla som betalat medlemsavgiften efter den 1 oktober 2022 är automatiskt medlemmar även för 2023) kan du göra detta genom bg 5312-3386 (ange namn, bostadsort och e-postadress vid betalningen) eller via vårt nya medlemssystem på hemsidan. Medlemsavgiften för 2023 är samma som tidigare, dvs. 250 kr för enskild medlem, 350 kr för familjemedlemskap (samtliga familjemedlemmar) och 1 500 kr för stödmedlem (företag och andra föreningar). Varje insats, bidrag och medlem är viktig i arbetet för förändringen.

Tillsammans gör vi skillnad!

Lasse Mattila
Ordförande